ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

رئیس کنفرانس
دکتر غلامرضا مومنی ( رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند)
دبیر علمی کنفرانس
دکتر بهروز بهروزی راد (دبیر علمی همایش و رئیس کمیته داوران)