اعضای هیات علمی و کمیته داوران

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

جناب آقای دکتر مجید یوسفی ولیک چالی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2

جناب آقای دکتر سعید جاهدی پور

دانشگاه پیام نور مشهد

3

سرکار خانم دکترسحر زارعی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

4

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی  تهران جنوب

5

جناب آقای دکتر امیرحسین پیرمرادی

دانشگاه پیام نور ری -لواسانات

6

سرکار خانم دکتر آتنا اسلامی فاروجی

دانشگاه پیام نور مشهد

7

سرکار خانم دکترمهدیه نخعی

دانشگاه آزاد اسلامی گوگان

8

جناب آقای سید اکبر ساداتی

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

9

جناب آقای دکتر علی کشاورزی

دانشگاه تهران

10

سرکار خانم دکترآزیتا کوشافر

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

11

جناب آقای دکتر عنایت اله یزدان پناه

دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج